Giỏ hàng

Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 

Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp.

Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp là nêu ra tất cả công việc của kế toán trưởng tại doanh nghiệp như sau:

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất.

  • Nhiệm vụ:

– Tổ chức, quản lý phòng kế toán.

– Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.

– Lập báo cáo trình Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát của HĐQT.

– Phân loại và cung cấp thông tin quản lý.

– Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

  • Công việc đầu tháng:

– Kiểm tra hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính tháng.

– Tóm tắt tình hình thực hiện tháng trước (những vấn đề đã thực hiện và còn tồn tại).

 – Chuẩn bị và phổ biến kế hoạch thực hiện trong tháng.

  • Công việc hàng ngày:

– Kiểm tra, ký tên bảng kê số dư tài khoản tiền gửi và ghi nhận trên sổ nhật ký.

– Tập hợp các khoản chi, kiểm tra các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi, cân đối và giải quyết các khoản thu,chi.

– Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, dự thu, phân công liên hệ khách hàng để đối chiếu công nợ phải thu hoặc đòi nợ.

– Ghi nhận các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày.

  • Công việc khác:

– Hướng dẫn  kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng tổ chức quản lý công việc cho người thừa hành.

– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù  hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu  biểu áp dụng, cách  thức  kiểm  soát, quy định hiện hành của nhà nước…).

  • Tài liệu và sổ sách:

– Lưu trữ các tài liệu liên quan pháp lý của Công ty.

– Quản lý sổ nhật ký hoạt động của phòng kế toán.

– Quản lý sổ theo dõi hợp đồng đã ký đã thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện.

– Kiểm tra và phân công hồ sơ khai thuế VAT, tài liệu về thuế (bảng khai hàng tháng, quyết toán thuế, số dư thuế của phòng máy…).

– Quản lý sổ theo dõi doanh thu, giá vốn, tình hình thu – chi, công nợ phải thu, phải trả, bảng kê danh mục và tính trích khấu hao tài sản cố định, báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa, bảng kê chi tiết tạm ứng theo đối tượng, bảng kê chi tiết tập họp chi phí, kinh doanh theo đối tượng, bảng kê chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước (nếu có); bảng kê chi tiết ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn; bảng kê chi tiết vay ngắn hạn, dài hạn theo đối tượng; bảng kê chi tiết chi phí phải trả.

– Quản lý sổ thống kê và phân tích tình hình thực hiện hoạt động của Công ty.

  • Lưu ý, đối với những công ty nhỏ, kế toán trưởng có thể kiêm các công việc của kế toán thuế, kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kê toán thanh toán…

Trên đây kế toán YTho đã mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Các bạn có thắc mắc về bài viết này, vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.