Giỏ hàng

Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán

Tài khoản và bảng cân đối kế toán là hai phương pháp của kế toán dùng để phản ánh vốn kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng cụ thể ở những mặt khác nhau.

Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán

– Tài khoản dùng để phản ánh và giám đốc sự vận động của các đối tượng kế toán một cách thường xuyên, liên tục hay nói cách khác là nó phản ánh từng khoản tài sản, nguồn hình thành nên tài sản trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh.
– Bảng cân đối kế toán dùng để phản ánh và giám đốc tài sản và nguồn hình thành nên tài sản (nguồn vốn) một cách tổng quát và ở một thời điểm nhất định. Như vậy bảng cân đối kế toán và tài khoản đều cùng có đối tượng để phản ánh và giám đốc, đó là vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù phạm vi và giác độ phản ánh, giám đốc của chúng có khác nhau, nhưng giữa chúng có mối quan hệ mật thiết được thể hiện như sau:
1. Đầu kỳ: Kế toán căn cứ vào bảng cân đối kế toán được lập vào cuối kỳ trước để ghi số dư đầu kỳ mở cho các tài khoản tương ứng nhằm theo dõi từng khoản tài sản, nguồn vốn.
2. Các khoản trong bảng cân đối kế toán được mở các khoản tài khoản tương ứng để ghi chép tình hình biến động hàng ngày của các đối tượng kế toán. Nội dung và kết cấu của các tài khoản được xây dựng phù hợp với kết cấu của các khoản mục trên bảng cân đối kế toán.
3. Cuối kỳ: Kế toán phải lập bảng cân đối kế toán mới, bằng cách căn cứ vào những số liệu trên các tài khoản, chủ yếu là số dư cuối kỳ của các tài khoản.

Trên đây là bài giảng “Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán”, có câu hỏi gì thì cứ comment, chúng mình sẽ giải đáp ngay cho bạn nha! Cố lên những chiến binh của chúng tôi!