Giỏ hàng

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông được quy định trong luật doanh nghiệp 2014. Do đó khi mua lại cổ phần các công ty cổ phần phải tuân thủ các quy định sau:


Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

  1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định.
  2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc về bài viết: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

 vui lòng để lại bình luận ở phần bên dưới để mọi người cùng tham khảo hoặc

Tham gia group https://www.facebook.com/groups/ketoanytho/  để đưa ra thắc mắc của mình.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần