Giỏ hàng

Mức tiền ăn giữa ca mới nhất

Mức tiền ăn giữa ca mới nhất dùng để loại trừ khi tính thuế TNCN (tiền ăn giữa ca thuộc diện không chịu thuế TNCN) được quy định cụ thể tại thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH

Theo quy định tại điểm g.5 khoản 2 Điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

 

Hiện nay, quy định về tiền ăn giữa ca của doanh nghiệp nhà nước là Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH. 

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/09/2016. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2016. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Theo khoản 4 điều 22 thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì:

“Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.”

Như vậy mức tiền cơm, tiền ăn giữa ca không chịu thuế TNCN được trừ tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng áp dụng từ tháng 10 năm 2016. Từ tháng 01 – 09 năm 2016 áp dụng 680 000 đồng/người/tháng

 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN