Giỏ hàng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các công việc của doanh nghiệp

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Sau đây kế toán YTHO xin giới thiệu đến các bạn các quy định liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Theo Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quy định như sau:
“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quy định như sau:
Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Một người có thể làm đại diện pháp luật cho bao nhiêu công ty ?

Chưa có quy định nào cấm một người có thể làm đại diện cho nhiều công ty. Do đó một người có quyền làm đại diện pháp luật cho nhiều công ty.
Trong thực tế thì một người thường làm đại diện cho một công ty. Nếu một người làm đại diện cho nhiều công ty thì người đó sẽ không đủ thời gian hoặc sự tập trung để giải quyết được các vấn đề liên quan của một công ty.
Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo Điều 14 luật doanh nghiệp 2014: Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.”
Trên đây là những quy định liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Các bạn có những thắc mắc đến người đại diện theo pháp luật của công ty vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp