Giỏ hàng

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Sau khi đã nắm được các khoản giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhânmức giảm trừ gia cảnh và cách tính giảm trừ gia cảnh ở bài viết trước, sau đây kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân như sau:

1. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc:

  • Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế
  • Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế
  • Trường hợp đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì đối tượng nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào 1 đối tượng nộp thu​​​​​​​

2. Kê khai người phụ thuộc:

  • Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này