Giỏ hàng

Nguyên tắc xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát

Nguyên tắc xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát là các nguyên tắc kế toán được quy định để xác định lợi ích của cổ đông không kiểm soát, lợi ích của cổ đông không kiểm soát là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất. Trước đây người ta dùng thuật ngữ “cổ đông thiểu số” bây giờ người ta dùng thuật ngữ “cổ đông không kiểm soát”, các bạn cần chú ý nhé. Cổ đông thiểu số hay cổ đông không kiểm soát là đề cập đến những cổ đông nắm giữ cổ phần của công ty dưới 20% và không có quyền kiểm soát công ty.

Nguyên tắc xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bạn: Nguyên tắc xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát

1. Trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất, lợi ích cổ đông không kiểm soát trong giá trị hợp lý của tài sản thuần của các Công ty con được xác định và trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt thuộc phần vốn chủ sở hữu. Giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát trong giá trị tài sản thuần của các Công ty con hợp nhất, gồm:

– Lợi ích cổ đông không kiểm soát tại ngày mua được xác định theo giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại ngày mua;
– Lợi ích cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày mua đến đầu kỳ báo cáo;
– Lợi ích cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu phát sinh trong kỳ báo cáo.

2. Các khoản lỗ phát sinh tại công ty con phải được phân bổ tương ứng với phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát, kể cả trường hợp số lỗ đó lớn hơn phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con.

3. Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định và trình bày riêng biệt trong mục “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát”. Lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định căn cứ vào tỷ lệ lợi ích cổ đông không kiểm soát và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty con. Thu nhập của cổ đông không kiểm soát trong kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con được phản ánh trong mục “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát – Mã số 62”.

4. Khi xác định giá trị phần lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ phải loại trừ ảnh hưởng của:

– Cổ tức ưu đãi phải trả;
– Quỹ khen thưởng phúc lợi phải trích lập trong kỳ.

5. Ngoài những quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này, lợi ích cổ đông không kiểm soát còn bị ảnh hưởng bởi các giao dịch nội bộ khác

Chúng tôi đã gởi đến các bạn bài học: Nguyên tắc xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát. Các bạn có những thắc mắc về bài học: Nguyên tắc xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát, hãy để lại bình luận cho chúng tôi để mọi người cùng thảo luận

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất