Giỏ hàng

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng phúc lợi trong hợp nhất BCTC

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng phúc lợi là những nguyên tắc được yêu cầu thực hiện khi xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng phúc lợi (trong hợp nhất báo cáo tài chính). Cổ tức ưu đãi phải được xử lý trước khi xử lý tới cổ tức phổ thông, những quy định này không chỉ riêng trong hợp nhất kinh doanh mà cả ở các báo cáo tài chính của các công ty cổ phần.

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài học: Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng phúc lợi

Trước khi xác định phần sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong công ty con, công ty mẹ phải thực hiện một số điều chỉnh sau đây:

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng phúc lợi trong hợp nhất báo cáo tài chính

  1. Cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát

a) Đối với cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả: Cổ tức ưu đãi được hạch toán là chi phí tài chính, công ty mẹ không phải thực hiện điều chỉnh khi hợp nhất báo cáo tài chính.

b) Đối với cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu: Công ty mẹ phải xác định riêng phần cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát theo nguyên tắc:

– Xác định riêng phần cổ tức ưu đãi từ lợi nhuận sau thuế trong kỳ trước khi phân bổ lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. Giá trị của cổ tức ưu đãi phân bổ cho cổ đông không kiểm soát được căn cứ theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ưu đãi.

– Phần cổ tức ưu đãi luỹ kế của các kỳ trước chưa trả cho cổ đông không kiểm soát phải được tách ra khỏi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán của công ty con trước khi tính phần sở hữu của cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông.

– Việc tách cổ tức ưu đãi phải được thực hiện trước khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.

– Do tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông của cổ đông mẹ và cổ đông không kiểm soát có thể khác nhau, việc xác định phần sở hữu của các cổ đông trong tài sản thuần của công ty con và lợi thế thương mại (nếu có) được thực hiện theo nguyên tắc:

+ Phân bổ cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi giá trị của vốn cổ phần ưu đãi tương ứng với tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông;

+ Phân bổ cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông tổng giá trị của vốn chủ sở hữu còn lại sau khi trừ phần vốn cổ phần ưu đãi.

  1. Đối với quỹ khen thưởng, phúc lợi

– Trường hợp báo cáo tài chính của công ty con dùng để hợp nhất đã trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo điều lệ, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ chỉ thực hiện điều chỉnh phần Lợi ích cổ đông không kiểm soát.

– Trường hợp báo cáo tài chính của công ty con dùng để hợp nhất chưa trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo điều lệ, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ phải ước tính số quỹ khen thưởng phúc lợi công ty con phải trích trong kỳ và loại trừ ra khỏi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước khi xác định phần sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát.

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn lý thuyết: Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng phúc lợi . Những lý thuyết này khá dễ dàng để tiếp thu, các bạn có những thắc mắc về bài học: Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng phúc lợi vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng vào tham khảo.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất