Giỏ hàng

Những chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp

Những chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp thì có được đưa vào chi phí doanh nghiệp hay không?

Những chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp là những khoản chi phí đang làm phân vân các bạn làm kế toán. Những vấn đề này cần có những quy định để được giải đáp:

Theo luật doanh nghiệp 2014

Theo Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp của luật doanh nghiệp 2014 thì

“1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.”

Theo quy định này thì người thành lập doanh nghiệp có quyền ký các hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp. (trong hợp đồng nên ghi rõ cá nhân ký thay cho tổ chức chuẩn bị thành lập).

Theo quy định về tài sản cố định vô hình, hữu hình

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

“Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN”.

Theo quy định của hướng dẫn luật thuế TNDN

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“ Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu cóhóađơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định của hướng dẫn luật thuế GTGT

Tại Điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

  1. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

“b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Theo các quy định trên, trong giai đoạn trước khi thành lập trường hợp cá nhân, doanh nghiệp được ủy quyền đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thực hiện chi trả các khoản chi phí phát sinh phục vụ cho việc thành lập và xây dựng Công ty thì Công ty được căn cứ vào các hóa đơn đứng tên người được ủy quyền để phân bổ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi phí thành lập Công ty và được tính vào giá trị tài sản của Công ty đối với hóa đơn hợp pháp chi trả hộ cơ sở hạ tầng cho Công ty.

Trường hợp sau khi thành lập Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng do cá nhân, tổ chức được ủy quyền ký kết với nhà cung cấp thì công ty mới thành lập và nhà cung cấp phải lập phụ lục hợp đồng điều chỉnh tên người mua và các điều khoản khác liên quan (nếu có). Công ty được tính vào chi phí được trừ đối với các hóa đơn nhà cung cấp xuất giao nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Xét theo quy định trên thì doanh nghiệp phải chú ý những khoản chi phí trước thành lập gây lúng túng trong thực tế bao gồm:

Chi phí ăn uống, tiếp khách.

Chi phí lương nhân viên.

Đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sếp là người nước ngoài thì cần lưu ý những khoản chi không có hóa đơn chứng từ thì đưa vào chi phí kế toán bình thường nhưng phải loại ra khi tính thuế TNDN, không kê khai khấu trừ thuế GTGT khi không thỏa các quy định trên.