Giỏ hàng

Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán

 Bài giảng trước chúng ta đã biết cân cân đối kế toán là gì, bài này là “Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán”, còn 2 nội dung sẽ là 2 bài giảng về bảng cân đối kế toán nữa nhé các chiến binh của chúng tôi!

Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán

    Xuất phát từ tính hai mặt của tài sản trong doanh nghiệp là: Tài sản bao gồm những gì và tài sản do đâu mà có. Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần: Tài sản và Nguồn vốn.

1. Phần tài sản

     Phản ảnh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.

     Tài sản được phân chia thành 2 loại:

  • Tài sản ngắn hạn.
  • Tài sản dài hạn

2. Phần nguồn vốn

    Phản ảnh nguồn hình thành nên tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Các chi tiêu này thể hiện pháp lý của doanh nghiệp đối tài sản đang quản lý và sử dụng.

     Nó được phân chia thành 2 loại:

  • Nợ phải trả
  • Nguồn vốn chủ sở hữu

Bảng cân đối kế toán được trình bày theo kết cấu ngang hoặc kết cấu dọc. Kết cấu ngang được gọi là kết cấu theo tài khoản: Bên trái là Tài sản; bên Phải là Nguồn vốn. Kết cấu dọc gọi là kết cấu theo báo cáo: Bên trên là Tài sản; bên dưới là Nguồn vốn.

    Chúc bạn có những thời gian với YTHO thật vui vẻ. Bất kì câu hỏi nào, dù không có trong bài giảng của chúng mình, bạn hãy cứ comment, chúng mình sẽ trả lời và tìm hiểu cùng bạn.