Giỏ hàng

Nộp hồ sơ kê khai thuế bổ sung qua mạng hay bằng file giấy

Nộp hồ sơ kê khai thuế bổ sung qua mạng hay bằng file giấy là câu hỏi của nhiều bạn kế toán, các bạn rất phân vân không biết làm thế nào cho đúng.

Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi gởi đến các bạn phân biệt cách nộp hồ sơ kê khai thuế bổ sung qua mạng hay bằng file giấy như sau:

Theo khoản 1 điều 34 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế: “trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế”

Khoản 2 điều 5 nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực đầy đủ nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế”

Căn cứ vào quy định trên thì:

+ Hồ sơ khai thuế (HSKT) nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định có đánh dấu “lần đầu” chỉ tiêu 02 gọi là HSKT chính thức . Trường hợp người nộp thuế nộp nhiều HSKT trong thời hạn quy định có đánh dầu lần đầu thì HSKT nộp cuối cùng trước khi hết hạn nộp là HSKT chính thức

+ Trường hợp trong thời hạn quy định người nộp thuế chưa nộp HSKT, sau đó người nộp thuế mới nộp HSKT thì HSKT nộp lần đầu tiên sau khi hết thời hạn nộp HSKT có đánh dấu lần đầu gọi là HSKT chính thức nộp chậm

+ HSKT nộp cho cơ quan thuế sau khi hết hạn nộp và có đánh dấu “Bổ sung lần thứ…” (chỉ tiêu 03) để điều chỉnh, bổ sung cho HSKT chính thức hoặc HSKT chính thức nộp chậm thì gọi là HSKT bổ sung

+ Trường hợp người nộp thuế nộp HSKT bằng phương thức điện tử thì thời điểm xác định người nộp thuế đã nộp HSKT điện tử căn cứ trên thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế và tổ chức TVAN (đối với người nộp thuế sử dụng dịch vụ TVAN)

+ Cơ quan thuế chỉ tiếp nhận HSKT theo nguyên tắc: chỉ nhận HSKT bổ sung khi đã nhận HSKT chính thức, HSKT bổ sung lần sau phải có số lần bổ sung lớn hơn HSKT bổ sung đã nhận trước đó.

Đối với thuế GTGT thì đều có hồ sơ khai thuế bổ sung trên phần mềm để các bạn thực hiện

Đối với thuế TNDN và báo cáo tài chính (BCTC) thì như thế nào?

+ Thuế TNDN thay đổi thì BCTC thay đổi theo do đó khi người nộp thuế có hoạt động, sản xuất, thương mại dịch vụ khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN, điều chỉnh chỉ tiêu A1-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN thì phải gởi kèm theo phụ lục 03-1A/TNDN và BCTC bổ sung, điều chỉnh có liên quan.

+ Trường hợp nộp điện tử mà các tờ khai bổ sung có thể hiện đầy đủ mẫu biểu theo những quy định nêu trên thì các bạn hãy nộp hồ sơ điều chỉnh bổ sung qua mạng điện tử (kể cả BCTC)

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn nộp hồ sơ kê khai thuế bổ sung qua mạng hay bằng file giấy, các bạn có thêm vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi