Giỏ hàng

Phân loại đối tượng kế toán (phần 1)

Bài này hơi bị dài nên chúng tôi cần sự chuẩn bị tinh thần từ bạn. Are you ready? 
Phân loại đối tượng kế toán (phần 1) trình bày về “Phân loại đối tượng kế toán theo kết cấu của vốn kinh doanh (tài sản)”, thì tài sản của doanh nghiệp bao gồm hai loại chính đó là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn…

Tác dụng của việc phân loại tài sản: Nắm được kết cấu các loại tài sản trong doanh nghiệp và thông qua kết cấu để đánh giá tình hình tài chính của đơn vị.
1. Tài sản ngắn hạn (TSNH)
TSNH là những tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. tsnh tồn tại dưới dạng vốn bằng tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho …
a. Tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và đầu tư tài chính ngắn hạn có thời hạn thu hồi dưới 3 tháng.
• Tiền mặt
• Tiền gửi ngân hàng
• Tiền đang chuyển
• Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư tài chính như cho vay, mua chứng khoán có thời hạn thu hồiưới 3 tháng.
b. Đầu tư tài chính ngắn hạn: Đầu tư tài chính là việc dùng tiền để mua các chứng khoán hay góp vốn liên doanh nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn để tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
• Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
• Đầu tư ngắn hạn khác
c. Các khoản phải thu: Là tài sản của doanh nghiệp nhưng do cá nhân hay doanh nghiệp khác chiếm dụng, sẽ phải trả lại doanh nghiệp, hay doanh nghiệp có trách nhiệm thu về
• Phải thu của khách hàng
• Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ – thuế phải thu
• Phải thu nội bộ
• Phải thu khác
• Trị giá tài sản thiếu, đã phát hiện chưa xác định được nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý.
• Trị giá tài sản thiếu đã có quyết định xử lý.
• Các khoản cho vay, cho mượn vật tư tiền vốn có tính chất tạm thời.
• Các khoản phải thu cho thuê tài chính, lãi đầu tư tài chính.
• Dự phòng phải thu khó đòi
d. Các khoản ứng trước:
• Tạm ứng
• Chi phí trả trước
• Tiền mua các loại bảo hiểm (như cháy nổ, phương tiện vận tải) trả một lần trong năm.
• Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
e. Hàng tồn kho:
Hàng tồn kho là những tài sản:
• Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường.
• Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang.
• Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.
Hàng tồn kho bao gồm:
• Hàng mua đang đi trên đường :
• Nguyên vật liệu
• Công cụ, dụng cụ
• Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (giá trị sản phẩm dở dang)
• Thành phẩm
• Hàng hóa
• Hàng gửi đi bán
• Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Phân loại đối tượng kế toán (phần 1)

2. Tài sản dài hạn(TSDH)
TSDH là những tài sản có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi vốn trên một năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh.
• Tài sản cố định hữu hình: Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…
• Tài sản cố định thuê tài chính: Là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
• Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…
• Hao mòn tài sản cố định: Là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật… trong quá trình hoạt động của tài sản cố định.
• Đầu tư chứng khoán dài hạn: Là dùng tiền mua các chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) có thời gian thu hồi vốn trên một năm.
• Góp vốn liên doanh dài hạn: Là hoạt động đầu tư tài chính mà doanh nghiệp dùng tiền, tài sản của mình để đầu tư với một doanh nghiệp khác để cùng nhau chia thu nhập hoặc chịu rủi ro theo tỷ lệ vốn góp.
• Đầu tư dài hạn khác : Như đầu tư kinh doanh bất động sản, cho vay vốn, cho thuê tài sản cố định theo phương thức thuê tài chính mà thời hạn thu hồi vốn trên một năm.
• Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do các loại chứng khoán đầu tư của doanh nghiệp bị giảm giá; giá trị các khoản đầu tư tài chính bị tổn thất do tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư vào bị lỗ.
• Xây dựng cơ bản dở dang: Là chi phí bỏ ra mua sắm hoặc xây dựng, sửa chữa tài sản cố định chưa hoàn thành. Bao gồm:
+ Chi phí mua sắm tài sản cố định chưa nghiệm thu, bàn giao hoặc chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản cố định chưa xong.
+ Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoàn thành, bàn giao.
+ Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định của doanh nghiệp đến cuối kỳ chưa hoàn thành, bàn giao.
• Ký quỹ, ký cược dài hạn: Phản ánh số tiền mà doanh nghiệp đem đi ký quỹ, ký cược dài hạn thời gian từ một năm trở lên.
Làm sao để nhớ một đống dài ngoằng như thế này. Tốt nhất, đừng cố nhớ bạn nhé, làm bài tập nhiều tự động sẽ cho bạn phản xa nhận diện đúng. Đọc xong bài này, uống một ly nước thật đầy, đi loanh quanh trong phòng 15 phút rồi hãy xem tiếp phần 2 nhé. Good job!
Hãy comment dưới đây những thắc mắc của bạn, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn!