Giỏ hàng

Phụ lục chuyển lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất – mẫu số 03-2B/TNDN

Cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất – mẫu số 03-2B/TNDN tương tự như cách điền vào phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số 03-2A/TNDN. Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn cách điền như sau:

Cột (1) – Số thứ tự: ghi số thứ tự theo từng dòng

Cột (2) – Năm phát sinh lỗ: ghi năm phát sinh lỗ, mỗi năm được ghi vào một dòng.

Cột (3) – Số lỗ phát sinh: ghi tổng số tiền lỗ phát sinh tương ứng với từng năm đã kê khai tại cột (1).

Cột (4) – Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm.

Cột (5) – Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này: ghi số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này của từng năm, xác định theo nguyên tắc đã trình bày ở trên và tổng số lỗ được chuyển trên dòng “Tổng cộng”của cột (5) không vượt quá thu nhập chịu thuế (chưa trừ chuyển lỗ) của doanh nghiệp sau khi đã trừ thu nhập miễn thuế trong kỳ.

Cột (6) – Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau: ghi số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau của từng năm. Số liệu của cột này được xác định như sau: (6) = (3)-(4)-(5)

Dòng “Tổng cộng”của cột (5) trong Phụ lục này xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế và là số liệu để ghi vào Chỉ tiêu [C3a] trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.