Giỏ hàng

Phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số 03-2A-TNDN

Phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số 03-2A-TNDN là một trong những phụ lục dùng để quyết toán thuế TNDN. Các bạn cần phải điền vào phụ lục này khi quyết toán thuế TNDN.

Sau đây kế toán Ytho xin gửi đến các bạn bài viết cách điền vào phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số 03-2A-TNDN :

Cột (1) – Số thứ tự: ghi số thứ tự theo từng dòng

Cột (2) – Năm phát sinh lỗ: ghi năm phát sinh lỗ, mỗi năm được ghi vào một dòng.

Cột (3) – Số lỗ phát sinh: ghi tổng số tiền lỗ phát sinh tương ứng với từng năm đã kê khai tại cột (1).

Cột (4) – Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm.

Cột (5) – Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này: ghi số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này của từng năm, xác định theo nguyên tắc đã trình bày ở trên và tổng số lỗ được chuyển trên dòng “Tổng cộng”của cột (5) không vượt quá thu nhập chịu thuế (chưa trừ chuyển lỗ) của doanh nghiệp sau khi đã trừ thu nhập miễn thuế trong kỳ.

Cột (6) – Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau: ghi số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau của từng năm. Số liệu của cột này được xác định như sau: (6) = (3)-(4)-(5)

Dòng “Tổng cộng”của cột (5) trong Phụ lục này xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế và là số liệu để ghi vào Chỉ tiêu [C3a] trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Như vậy chúng tôi đã gởi đến các bạn bài học: Phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số 03-2A-TNDN. Các bạn có những vướng mắc về bài học: Phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số 03-2A-TNDN vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng tham gia giải quyết với bạn nhé.