Giỏ hàng

Phương pháp đánh giá phần mềm kế toán

Phương pháp đánh giá phần mềm kế toán

Để đánh giá một phần mềm kế toán các bạn cần có phương pháp đánh giá phần mềm kế toán, cách thức tốt nhất là thử nghiệm phần mềm. Trong trường hợp người tổ chức công tác kế toán không có điều kiện hay không đủ khả năng để đánh giá phần mềm, có thể sử dụng dịch vụ tư vấn bên ngoài. Việc thử nghiệm phần mềm cần xác định mục tiêu và phạm vi thử nghiệm để tổ chức quy trình và dữ liệu thử nghiệm phù hợp.

Tuy nhiên thay vì sử dụng dịch vụ tư vấn chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả những vấn đề về các phần mềm mà chúng tôi đã sử dụng. Trong quá trình thực hiện chúng tôi cần đến sự tương tác của tất cả các bạn

Khi đánh giá phần mềm, cần tập trung đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của người dùng và tính kiểm soát của phần mềm kế toán. Đánh giá tính kiểm soát của phần mềm bao gồm đánh giá khả năng hỗ trợ kiểm soát chung và đánh giá kiểm soát ứng dụng phần mềm. Khi đánh giá phần mềm kế toán, người đánh giá sẽ thử nghiệm phần mềm. Trước khi thử nghiệm phần mềm, cần xem xét các quy định mang tính pháp quy về kế toán tài chính, các chính sách chế độ kế toán đang áp dụng tại doanh nghiệp…Người đánh giá cần chuẩn bị các dữ liệu thử, các yêu cầu cần kiểm tra và các kết quả cần đạt được. Đối chiếu với các tài liệu đã chuẩn bị và đánh giá phần mềm. Quá trình thử nghiệm và kết quả thử nghiệm cần sắp xếp theo các tiêu chuẩn đánh giá phần mềm, và cần có kết luận chung về chất lượng phần mềm. Trình tự các bước đánh giá phần mềm như sau:

Chuẩn bị: Dữ liệu thử nghiệm đã hoàn chỉnh cho một hay nhiều kỳ kế toán, phần mềm (phiên bản thử nghiệm), các kết quả thiết kế chi tiết.

Khai báo, nhập liệu, in các báo cáo, đối chiếu để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu

Đánh giá tính kiểm soát của phần mềm

Đánh giá các tiêu chí khác

Ghi chú kết quả thử nghiệm và trao đổi với nhà cung cấp phần mềm

Danh sách bài học