Giỏ hàng

Phương pháp hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Phương pháp hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt là hướng dẫn các bạn định khoản thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp cụ thể. Trong thực tế có các trường hợp xảy ra như mua hàng phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong từng tình huống cụ thể theo chúng tôi các bạn cần bình tĩnh đọc kỹ bài học này thì việc hạch toán rất dễ dàng. Ngoài ra các bạn cần phải trao dồi nhiều các kỹ năng về định khoản kế toán của tất cả các tài khoản kế toán.

Hiện nay văn bản pháp luật hướng dẫn định khoản tài khoản thuế tiêu thụ đặc biệt 3332 là thông tư 200. Bạn nào làm theo 48 thì xem ở quyết định 48.

Phương pháp hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn Phương pháp hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 200

Khi bán hàng hóa:

+ Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm bán:

Nợ các TK 111, 112, 131

    Có TK 511

    Có TK 3332

+ Trường hợp không tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm bán

Nợ TK 511

Có TK 3332

Khi mua hàng

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 3332

+ Đối với hàng tạm nhập – tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị

          Nợ TK 138

                     Có TK 3332

+ Khi nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước:

         Nợ TK 3332

                     Có các TK 111, 112.

Kế toán hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu:

+ Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:

Nợ TK 3332

          Có TK 632

          Có các TK 152, 153, 156

+ Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:

Nợ TK 3332

                   Có TK 211 (nếu xuất trả lại TSCĐ)

                   Có TK 811 (nếu bán TSCĐ).

+ Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được hoàn khi tái xuất, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB

                   Có TK 138 – Phải thu khác.

Kế toán thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế ở khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:

Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB

          Có TK 711 – Thu nhập khác.

Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:

          Nợ các TK 641, 642

                   Có các TK 154, 155

                   Có TK 3332

Trường hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

+ Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế TTĐB từ bên nhận ủy thác

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 3332

+ Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác

Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Có các TK 111, 112

Có TK 3388

Có TK 138

+ Bên nhận ủy thác không phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

          Nợ TK 138

          Nợ TK 3388

                   Có các TK 111, 112.

Kế toán Ytho đã gởi đến bạn đọc: Phương pháp hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bạn có những vướng mắc về bài học: Phương pháp hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo.