Giỏ hàng

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát là phương pháp được hướng dẫn theo chế độ kế toán Việt Nam về cách hạch toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát. Cổ tức ưu đãi ít gặp trong thực tế, tuy nhiên trong hợp nhất báo cáo tài chính thì khác, các bạn sẽ thường xuyên gặp nó và ở nhiều dạng khác nhau. Đây là một trong những dạng thuộc về cổ tức ưu đãi.

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát

Sau đây kế toán Ytho sẽ hướng dẫn các bạn:  Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát

  1. Nếu công ty con có cổ tức ưu đãi luỹ kế của các kỳ trước nhưng chưa trả, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải tách riêng số cổ tức ưu đãi luỹ kế công ty con chưa trả cho cổ đông không kiểm soát trước khi xác định phần sở hữu của cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông, ghi:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có Lợi ích cổ đông không kiểm soát

  1. Lợi ích sau thuế của cổ đông không kiểm soát phát sinh trong kỳ được xác định là tổng của cổ tức ưu đãi cộng với (+) phần sở hữu trong lợi nhuận (hoặc lỗ) sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty con phân bổ cho cổ đông không kiểm soát. Bút toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát phát sinh trong kỳ được thực hiện tại bài học Phương pháp kế toán lợi ích cổ đông không kiểm soát

Kế toán Ytho đã gởi đến bạn: Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát. Nếu các bạn có thắc mắc về bài học: Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát thì hãy để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất