Giỏ hàng

Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại

Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại là hướng dẫn cách hạch toán  lợi thế thương mại trên sổ sách kế toán trước khi thực hiện hợp nhất báo cáo tài chinh. Bạn nào chưa hiểu về lợi thế thương mại thì tìm hiểu lợi thế thương mại:

Phải hiểu bản chất của lợi thế thương mại, nguồn gốc vì sao nó lại nằm trên báo cáo tài chính thì các bạn mới có thể dễ dàng hiểu bài học này.

Sau đây kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn bài học: Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại

  1. Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày mua: được phân bổ dần đều vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 10 năm. Trường hợp số lợi thế thương mại bị tổn thất trong năm cao hơn số phân bổ hàng năm theo phương pháp đường thẳng thì thực hiện phân bổ theo số bị tổn thất.
  2. Trường hợp phân bổ lợi thế thương mại trong kỳ đầu tiên, kế toán xác định lợi thế thương mại phải phân bổ trong kỳ, ghi:

Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp (Lợi thế thương mại phân bổ trong kỳ)

Có Lợi thế thương mại (Lợi thế thương mại phát sinh trong kỳ)

  1. Trường hợp phân bổ lợi thế thương mại từ kỳ thứ hai trở đi, kế toán phải phản ánh số phân bổ trong kỳ này và số luỹ kế đã phân bổ từ ngày mua đến ngày đầu kỳ báo cáo và ghi nhận như sau:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước(số LTTM đã phân bổ luỹ kế đến cuối kỳ trước)

Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp (Số LTTM phân bổ trong kỳ báo cáo)

Có Lợi thế thương mại (LTTM đã phân bổ luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo)

  1. Sau khi đã phân bổ hết lợi thế thương mại, bút toán điều chỉnh như sau:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

Có Lợi thế thương mại.

Trên đây là những bút toán liên quan đến lợi thế thương mại. Các bút toán được thực hiện bằng tên gọi chứ không theo số hiệu tài khoản, đây là cách hạch toán mà chuẩn mực kế toán thế giới cũng như GAAP đang áp dụng. Các bạn có thắc mắc về bài học: Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại thì hãy để lại bình luận để mọi người cùng vào tham khảo nhé.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất