Giỏ hàng

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  được xác định theo công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp đăng ký thuế giá trị gia tăng khấu trừ và các doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ kế toán có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn: Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trước Đây: Thuế Phải Nộp = Tn Tính Thuế X Thuế Suất

­

Hiện nay:

Thuế TNDN phải nộp   =Thu nhập tính thuế  –Phần trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)

 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác.

Các DOANH NGHIỆP không phải là DOANH NGHIỆP thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, DOANH NGHIỆP nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

  • Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
  • Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
  • Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.
  • Đối với hoạt động khác: 2%.