Giỏ hàng

Phương pháp trực tiếp trên GTGT

Phương pháp trực tiếp trên GTGT được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Sau khi đã tìm hiểu phương pháp khấu trừ thuế GTGT chúng tôi và các bạn tiếp tục tìm hiểu phương pháp tính trực tiếp trên  GTGT

Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng có các trường hợp bao gồm: Hoạt động kinh doanh mua bán vàng bạc, đá quý, ngoại tệ (chúng tôi tạm gọi là phương pháp tính thuế gtgt trực tiếp đúng nghĩa);Phương pháp trực tiếp trên doanh thu;Phương pháp nộp thuế khoán

Hoạt động kinh doanh mua bán vàng bạc, đá quý, ngoại tệ sử dụng Phương pháp trực tiếp trên GTGT

Cách tính như sau:

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tỷ lệ % tính thuế của  hoạt động chế tác vàng bạc, đá quý là 10%

Cụ thể cách tính của hoạt động chế tác vàng bạc đá quý như sau:

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.