Giỏ hàng

THỜI ĐIỂM LẬP VÀ XUẤT HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 78 VÀ NGHỊ ĐỊNH 123

Quy định thời điểm lập và xuất hóa đơn được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO

Quy định thời điểm lập hóa đơn được quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau: 

1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng hóa dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền được hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặc cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, thẩm định giá, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát, lập dự án đầu tư xây dựng).

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

Theo đó kế toán YTHO xin giới thiệu quy định luân chuyển chứng từ kế toán thông thường tại các công ty, quy định ngày xuất hóa đơn:

1. Bán hàng

      i. Bán hàng xây dựng, gia công theo đơn đặt hàng, hợp đồng

a. Ký kết hợp đồng, đơn đặt hàng

 Hợp đồng, đơn đặt hàng phải có xác nhận của 2 bên về số lượng, giá trị và thời điểm giao hàng (có ký tên, đóng dấu)
 Xuất hóa đơn theo ngày giao hàng (ngày chuyển giao quyền sở hữu)

Quy định ngày xuất hóa đơn

b. Thực hiện hợp đồng, đơn đặt hàng

 Khi xuất hóa đơn theo từng đợt, từng lần thanh toán theo hợp đồng, đơn đặt hàng cần xác nhận về hàng đã giao (biên bản nhận hàng, nghiệm thu có ký tên đóng dấu)
 Hóa đơn xuất theo ngày trên biên bản nhận hàng, nghiệm thu của từng đợt quy định trên hợp đồng

c. Thanh lý hợp đồng

 Thực hiện nghiệm thu, quyết toán, thanh lý (phải có xác nhận của hai bên ký tên đóng dấu)

 Ngày xuất hóa đơn phải là ngày nghiệm thu, quyết toán, thanh lý

Giá trị xuất hóa đơn là giá trị thanh lý quyết toán của đợt cuối hoặc của tổng giá trị quyết toán nếu chưa xuất hóa đơn cho từng đợt.

      ii. Bán hàng thương mại, chỉ xuất hóa đơn theo mặt hàng đã mua vào

  •  Trên hóa đơn ghi rõ mặt hàng, số lượng, đơn vị tính, giá trị, tổng thành tiền
  • Ngày xuất hóa đơn là ngày giao hàng

2. Mua hàng có lấy hóa đơn

a. Có thực hiện ký kết hợp đồng

 Hợp đồng quy định rõ mặt hàng, số lượng, đơn vị tính, giá trị, tổng thành tiền
 Giá trị hợp đồng trên 20 tr thì thực hiện chuyển khoản
 Hóa đơn xuất theo hợp đồng

Ngày xuất hóa đơn là ngày hoàn thành hợp đồng

b. Không ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn theo mặt hàng

 Trên hóa đơn thể hiện rõ mặt hàng, số lượng, đơn vị tính, giá trị, tổng thành tiền
 Giá trị hóa đơn trên 20 tr thì thực hiện chuyển khoản

Quy định ngày xuất hóa đơn

3. Mua hàng bên bán không xuất được hóa đơn

a. Nếu mua hàng của người đó dưới 100 triệu/năm

 Lấy lại CMND, địa chỉ bán hàng
 Lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo mẫu 01/TNDN thông tư 78/2014/TT BTC

Quy định ngày xuất hóa đơn

b. Trường hợp mua của người đó trên 100 triệu/năm

 Yêu cầu người bán mua hóa đơn của chi cục thuế trực thuộc xuất hóa đơn cho mình

Quay lại

Danh sách bài học hóa đơn

 Danh sách bài học hóa đơn

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành