Giỏ hàng

Sự cần thiết của thuế thu nhập doanh nghiệp

Sự cần thiết của thuế thu nhập doanh nghiệp được chia sẻ bởi YTHO

Thuế TNDN là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của doanh nghiệp và đảm bảo nguồn thu của nhà nước. Do đó sự cần thiết của thuế TNDN cần được xác nhận:

– Thuế TNDN có thể được xem là loại thuế bổ sung hay loại thuế thu trước hoặc thu gộp của thuế TNCN để tránh tình trạng thất thu và giảm bớt đầu mối thu. Đối với cơ quan thuế việc kiểm soát và thu thuế TNDN thuận lợi hơn so với việc kiểm soát và thu thuế của từng cá nhân. Vì vậy, việc đánh thuế TNDN trước khi các thu nhập này được phân phối cho các cá nhân góp vốn vừa giảm thiểu đầu mối quản lý thu thuế, vừa có thể hạn chế thất thu thuế TNCN do thiếu khả năng kiểm soát chặt chẽ.

 

– Thuế TNDN có thể quan niệm là một sắc thuế độc lập đánh vào một đối tượng chịu thuế độc lập với các cổ đông. Các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giống như một đối tượng chịu thuế độc lập.

– Thuế TNDN là một hình thức bồi hoàn những ưu đãi, lợi thế mà Nhà nước đã dành cho doanh nghiệp, như: cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sự bảo vệ về mặt pháp lý, chính sách hỗ trợ phát triển của nhà nước về vốn, kỹ thuật, công nghệ, sự bảo hộ của nhà nước trong điều kiện cạnh tranh…