Giỏ hàng

Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu

Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu là thời điểm để xác định được tỷ giá tính thuế, làm tờ khai hải quan.

Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp  là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế.

Trường hợp người nộp thuế kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan giấy trước ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có tỷ giá khác với tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì tính lại số thuế phải nộp theo tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu các bạn tham khảo ở bài viết: Tỷ giá tính thuế và đồng tiền nộp thuế xuất nhập khẩu

Thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì việc khai thuế, tính thuế thực hiện theo từng lần thực tế xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế áp dụng theo ngày làm thủ tục hải quan có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu

Chúng tôi đã gởi đến các bạn Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu. Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu có thể thay đổi tùy vào luật, thông tư nghị định. Trong quy định này, sự thay đổi đáng lưu ý là sự thay đổi tỷ giá và sử dụng tỷ giá nào để tính thuế xuất nhập khẩu là công việc khó khăn cho các bạn kế toán. Cơ quan hải quan là cơ quan sẽ đưa ra tỷ giá để tính toán và doanh nghiệp căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán. Khi hạch toán cần chú ý đến chênh lệch tỷ giá.

Nếu các bạn có những thắc mắc về thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu hãy để lại bình luận cho chúng tôi.