Giỏ hàng

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính là những quy định về thời gian, thời hạn nộp báo cáo tài chính đến chi cục thuế. Đây là một trong những quy định quan trọng kế toán phải biết vì kế toán sẽ thường xuyên gặp trong thực tế với mức độ lặp đi lặp lại.

Rất nhiều bạn kế toán mới vào nghề chưa biết điều này hoặc nhiều bạn làm kế toán lâu năm có sự nhầm lẫn giữa thời hạn nộp báo cáo tài chính và thời hạn nộp quyết toán thuế của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư.

Sau đây chúng tôi xin gởi đến các bạn Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

“1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

  1. Đối với các loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.”

 Nguồn: Thông tư 200 

Như vậy chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính.

Các bạn lưu ý:

+ Thời hạn nộp báo cáo tài chính qua mạng giống với thời hạn nộp báo cáo tài chính bằng giấy.

+ Thời hạn nộp lại, nộp kê khai bổ sung báo cáo tài chính là bất kỳ khi nào sau khi nộp báo cáo tài chính bảng chính thức trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ra lệnh thanh tra, kiểm tra đơn vị bạn.

Các bạn cần ghi nhớ mãi những điều này khi làm kế toán. Trường hợp có sự thay đổi thông tư quy định thì các bạn phải biết cách tự cập nhật.