Giỏ hàng

Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất

Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất là hạn chót phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất đến các cơ quan có liên quan. Chậm nộp thì sẽ bị phạt điều đó thì hầu như ai cũng biết, vì vậy các bạn đừng để mình bị chậm nộp nhé.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất được quy định cụ thể trong thông tư 202/2014/TT-BTC như sau:

Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính hợp nhất năm và công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ phải nộp cho các chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp và công khai Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất có thể thay đổi theo sự thay đổi của thông tư. Do đó các bạn cần chú ý sự thay đổi để tránh bị sai sót.

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất. Các bạn có thêm thắc mắc về bài học: Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất hãy để lại bình luận cho mọi người cùng tham khảo nhé.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất