Giỏ hàng

Thời hạn nộp thuế tài nguyên

Thời hạn nộp thuế tài nguyên là bài viết nói về những quy định hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế tài nguyên

Thời hạn nộp thuế tài nguyên

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC quy định thì:

1. Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Tổ chức được giao bán loại tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên quy định.

a. Thời hạn nộp hồ sơ và nộp tiền thuế tài nguyên theo tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo

b. Thời hạn nộp hồ sơ và nộp tiền thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh là trong thời hạn 10 ngày

c. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán và nộp tiền thuế tài nguyên năm là ngày thứ 90 của kỳ kế toán tiếp theo

2. Khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

a) Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô thực hiện theo từng lần xuất bán.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên từng lần xuất bán dầu thô chậm nhất là ngày thứ 35, kể từ ngày xuất bán (đối với dầu thô bán nội địa) hoặc 35 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu).

b) Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên

Khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên thực hiện theo tháng;

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác xuất bán, dầu thô, khí thiên nhiên

– Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Thời hạn nộp thuế tài nguyên

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán

Hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo năm (một năm khai một lần).

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 của năm trước, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế khoán năm sau cho tất cả các hộ nộp thuế khoán.

Cơ quan thuế đôn đốc hộ nộp thuế khoán khai và nộp Tờ khai thuế mẫu số 01/THKH cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước.

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày có thay đổi.

Hạn nộp tiền thuế khoán tài nguyên trùng với hạn nộp hồ sơ khai thuế

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn Thời hạn nộp thuế tài nguyên. Các bạn có những vướng mắc về: Thời hạn nộp thuế tài nguyên vui lòng để lại bình luận cho mọi người nhé.

Bài giảng thuế tài nguyên và môi trường