Giỏ hàng

Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu

Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu là thời hạn được quy định cụ thể trong luật quản lý thuế 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế 2006. Các bạn cần phải tuân thủ thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu để tránh những trường hợp bị phạt không đáng có

Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu được quy định cụ thể như sau:

Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu

1) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thời hạn nộp thuế tối đa là 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam;

– Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 2 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế; nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt;

– Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê;

– Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc không được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì phải nộp thuế trước khi được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa;

2) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập khẩu hàng hóa.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng không quá mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh;

3) Hàng hóa không thuộc điểm 1 và điểm 2 bài này thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế . Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan;

4) Các trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp (nếu có), thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.”

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn bài học: Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu. Đây là bài học tương đối dễ dàng. Tuy nhiên trong thực tế lại phát sinh rất nhiều trường hợp mà các bạn phải cần tới những hướng dẫn chi tiết hơn. Nếu các bạn gặp các trường hợp chi tiết trong thực tế không giải quyết được hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng vào thảo luận và giải quyết cho các bạn.

Bài giảng thuế xuất nhập khẩu