Giỏ hàng

Thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH file doc

Thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH file doc là thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc được trình bày dưới dạng văn bản word.

Thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH file doc

Trước khi thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH thì có rất nhiều ý kiến thắc mắc về các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội. Các doanh nghiệp đã kiến nghị đến bộ lao động thương binh xã hội để hi vọng có cách giảm bớt chi phí. Vì nếu đóng BHXH quá cao thì chi phí doanh nghiệp tăng lên rất nhiều. Từ khi Thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH ra đời nó đã giải quyết thêm những thắc mắc cho các bạn làm kế toán cũng như làm bên lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Các bạn có thể tham khảo mức đóng BHXH mới nhất tại: Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH như sau:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động;

Căn cứ Nghị định s 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Toàn bộ Thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH như sau:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

Download Thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH file doc: Thông tư 59-2015-TT-BLĐTBXH