Giỏ hàng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường được viết tắt là TNDN.

Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v… Thu nhập được hiểu là khoản còn lại sau khi lấy doanh thu trừ đi chi phí. Ở hầu hết các nước, thuế thu nhập là nguồn thu của chính quyền trung ương.

Thuế TNDN tại Việt Nam được tạm tính theo quý, đóng thuế theo quý và quyết toán theo năm.

Vì người nộp thuế và người phải chi tiền đóng thuế là một, nên thuế TNDN một thứ thuế trực thu. Đối tượng thu là pháp nhân. Ý thức đóng thuế của các doanh nghiệp hiện nay cũng rất khác nhau, có doanh nghiệp đóng đầy đủ, có doanh nghiệp tìm cách trốn tránh. Nhà nước luôn có những biện pháp để có thể truy bắt, tìm kiếm những doanh nghiệp trốn đóng và có các hình phạt thích đáng cho các doanh nghiệp này.

Bài giảng thuế TNDN của kế toán YTHO gồm có 2 phần xin gởi đến tất cả các bạn như sau:

Phần 1: Bài giảng thuế TNDN

 

 

Phần 2: Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Phần 3: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN

Quay lại:

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành