Giỏ hàng

Thuế TNCN

Thu nhập cá nhân trong kinh tế là thuật ngữ đề cập đến tất cả các khoản thu nhập của một cá nhân kiếm được trong một niên độ thời gian nhất định từ tiền lương, đầu tư và các khoản khác, nó là tổng hợp của tất cả các thu nhập thực nhận bởi tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình. Thông thường thu nhập cá nhân phải chịu đánh thuế thu nhập. Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh và thu nhạp của cá nhân

Ở Việt Nam thì luật Thuế TNCN được áp dụng vào 01/01/2009 và được sửa đổi bổ sung ở luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 01/07/2013. Ngày 26/11/2014 Quốc hội đã ban hành luật 71/2014/QH13 sửa đổi một số điều của luật thuế thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13. Như vậy khi tham khảo luật thuế TNCN các bạn phải đọc cả luật 26 và luật 71. Đó là những luật hiện hành và luật thuế tncn mới nhất hiện nay. Khi có luật mới phát sinh chúng tôi sẽ lập tức cập nhật trên trang web của mình.

Nội dung bài học của thuế thu nhập cá nhân (có clip minh họa kèm theo) bao gồm:

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn tra cứu MST TNCN

Bài giảng tổng quan, đối tượng cư trú và không cư trú

Thu nhập chịu thuế

Các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế

Thu nhập được miễn thuế

Các khoản giảm trừ trong tính thuế TNCN

Bài giảng người phụ thuộc

Cách tính thuế TNCN theo lương gross cho cá nhân có hợp đồng từ 3 tháng trở lên

Cách tính thuế theo lương net cho cá nhân có hợp đồng từ 3 tháng trở lên

Bài giảng khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

Xác định kỳ kê khai thuế TNCN

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý

Video minh họa quyết toán thuế TNCN

Quay lại:

 

Bài giảng học kế toán thực hành

 Bài giảng học kế toán thực hành