Giỏ hàng

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính là trình bày quy trình, thứ tự để hợp nhất một báo cáo tài chính. Quy trình này mang tính hướng dẫn nhưng vẫn xem là bắt buộc. Các bạn phải thực hiện theo quy trình này để tạo nên một báo cáo tài chính hợp nhất.

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn trình tự hợp nhất báo cáo tài chính như sau:

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính

Bước 1:  Hợp cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn.

Bước 2: Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con, phần tài sản thuần của công ty mẹ nắm giữ trong vốn chủ sở hữu của công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua giá rẻ (nếu có).

Bước 3: Phân bổ lợi thế thương mại (nếu có).

Bước 4: Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Bước 5: Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong tập đoàn.

Bước 6: Lập Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất. Sau khi lập các bút toán điều chỉnh, căn cứ vào chênh lệch giữa số điều chỉnh tăng và số điều chỉnh giảm của các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển để phản ánh tổng ảnh hưởng phát sinh từ việc điều chỉnh doanh thu, chi phí tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bước 7: Lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ cho các giao dịch phát sinh trong nội bộ tập đoàn.

Trên đây là quy trình 7 bước để hợp nhất báo cáo tài chính. Đây là quy trình tổng quan, còn đi vào chi tiết thì có khá nhiều bước và tốn nhiều công phu. Các bạn có thêm thắc mắc về bài học: Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính hãy để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất