Giỏ hàng

Tỷ lệ góp vốn là gì

Tỷ lệ góp vốn là gì? Tỷ lệ góp vốn trong công ty cổ phần có gì khác so với công ty TNHH

Tỷ lệ góp vốn là gì

Đối với công ty cổ phần thì người góp vốn gọi là cổ đông

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Đối với công ty hợp danh, công ty TNHH thì người ta nhắc đến phần góp vốn

Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Tỷ lệ góp vốn là phần góp vốn của một thành viên khi sáng lập công ty so với tổng vốn điều lệ.

Ví dụ công ty A khi thành lập đăng ký vốn là 1 900 000 000 VNĐ. Ông B bỏ vào 285 000 000 VNĐ cho việc thành lập công ty này thì tỷ lệ góp vốn của ông B trong công ty A là 280 000 000/1 900 000 000 = 15%

  • Trong doanh nghiệp người nào nắm nhiều vốn nhất thì sẽ có quyền nhất trong công ty đó.

     

  • Các doanh nhân cần cân nhắc trong việc góp vốn vào một công ty vì nếu mình không phải là người quyết định trong công ty mà đem vốn giao cho người khác thì mình có đủ tin tưởng hay không? Hay là số vốn mình góp vào sẽ bị người đó làm tiêu hao.

  • Công ty cổ phần, công ty TNHH, cổ đông góp vốn vào công ty hợp danh thì thành viên đó chịu trách nhiệm trong số vốn góp của mình

  • Thành viên hợp danh công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm trên toàn bộ tài sản của mình.

Trên đây kế toán YTHO đã gởi đến các bạn tỷ lệ góp vốn là gì, các bạn có những thắc mắc về tỷ lệ góp vốn là gì vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp