Giỏ hàng

Vai trò của báo cáo tài chính

Dựa vào định nghĩa báo cáo tài chính thì chúng ta có thể suy ra được các vai trò của báo cáo tài chính của một doanh nghiệp như sau:

+ Cung cấp thông tin của một doanh nghiệp về:

Tài sản

Thông tin tài sản của một doanh nghiệp được thể hiện trên bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thông tin tài sản bao gồm: tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, hàng tồn kho, tài sản cố định, công cụ dụng cụ,…

Nợ phải trả

Tương tự như tài sản , thông tin nợ phải trải của một doanh nghiệp được thể hiện trên bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thông tin nợ phải trả bao gồm: nợ phải trả người bán, người lao động, nhà nước, các khoản phải trả khác,…

Vai trò của báo cáo tài chính

Vốn chủ sở hữu

Tương tự như nợ phải trả , thông tin vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp được thể hiện trên bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thông tin vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn góp của chủ sở hữu (điều này thể hiện trên giấy phép kinh doanh), lợi chưa phân phối, các quỹ trích lập,…

Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ

Thông tin này được thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Các luồng tiền

Thông tin này được thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nằm trong bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Như vậy vai trò chính của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin. Ngoài ra chúng tôi nghĩ rằng nó không còn vai trò khác, các thầy cô và các bạn có thể chế thêm vai trò nhưng không thể thoát khỏi vai trò chính này của báo cáo tài chính.