Giỏ hàng

Vai trò của báo cáo tài chính hợp nhất

Vai trò của Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính hợp nhất được lập ra để làm gì. Đối với công ty mẹ thì báo cáo tài chính hợp nhất có rất nhiều vai trò quan trọng. Đối với các cổ đông thì có giá trị về mặt đầu tư

Vai trò của Báo cáo tài chính hợp nhất

Sau đây kế toán Ytho xin liệt kê một số vai trò của Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn bao gồm:

Tài sản

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

Doanh thu, thu nhập khác, chi phí lãi và lỗ

Các luồng tiền

Lợi thế thương mại

Các giao dịch liên kết

+ Từ những yêu cầu của việc lập báo cáo tài chính hợp nhất => Thúc đẩy sự hội tụ kế toán của nền kinh tế toàn cầu

+ Cơ sở, căn cứ để đánh giá, so sánh xếp hạng các tập đoàn với nhau. Cung cấp các thông tin quan trọng cho những người cần sử dụng.

+ Thúc đẩy sự quản lý chặt chẽ của công ty mẹ đối với các công ty con, bảo vệ lợi ích của cổ đông thiểu số

Trên đây là các vai trò của báo cáo tài chính hợp nhất. Nếu bạn có yêu cầu bổ sung vai trò hay có thắc mắc về bài học vai trò của báo cáo tài chính hợp nhất thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất