Giỏ hàng

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh trong nội bộ tập đoàn trên báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh trong nội bộ tập đoàn trên Báo cáo tài chính hợp nhất là các nguyên tắc phải xử lý khi một thành viên trong tập đoàn lập dự phòng phải thu khó đòi từ khoản bán hàng cho một thành viên khác trong tập đoàn do không có khả năng trả nợ. Khi hợp nhất báo cáo tài chính nếu không loại trừ các khoản phải thu khó đòi này thì sẽ dẫn đến sự trùng lắp bút toán.

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh trong nội bộ tập đoàn khi hợp nhất báo cáo tài chính

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài học: Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh trong nội bộ tập đoàn trên Báo cáo tài chính hợp nhất

1. Công ty mẹ phải loại trừ toàn bộ số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi được trích lập trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và trên Báo cáo tài chính của các công ty con (kể cả công ty con sở hữu gián tiếp) nếu khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn (giữa công ty mẹ và các công ty con, giữa các công ty con với nhau).

Riêng các khoản dự phòng phải thu khó đòi giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn và các công ty liên doanh, liên kết của tập đoàn vẫn được giữ nguyên và trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Công ty mẹ có trách nhiệm loại trừ toàn bộ số chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến số dự phòng phải thu khó đòi bị loại trừ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi phát sinh trong kỳ liên quan đến các khoản phải thu trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

4. Kế toán phải xác định ảnh hưởng từ việc loại trừ các khoản dự phòng phải thu khó đòi tới Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để ghi nhận hoặc hoàn nhập thuế hoãn lại phải trả phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

5. Công ty mẹ và các công ty con phải lập báo cáo tổng hợp về các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn với các nội dung sau:

– Số dư đầu kỳ;

– Số dự phòng trích lập bổ sung hoặc hoàn nhập trong kỳ;

– Số dư cuối kỳ;

– Thuế suất thuế TNDN đơn vị được hưởng.

Như vậy kế toán Ytho đã gởi đến các bạn bài học: Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh trong nội bộ tập đoàn trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Nếu các bạn có vướng mắc về bài học: Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh trong nội bộ tập đoàn trên Báo cáo tài chính hợp nhất vui lòng để lại bình luận để mọi người tham gia phản hồi ý kiến giúp bạn.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất