Giỏ hàng

Yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất

Yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất là tất cả các yêu cầu về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Những yêu cầu này bắt buộc các báo cáo tài chính hợp nhất phải thể hiện được. Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất hiện nay được Bộ Tài Chính quy định đã thể hiện được các nội dung sau:

Yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất

  1. Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay các công ty con trong tập đoàn.
  2. Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo tiền của tập đoàn trong kỳ kế toán đã qua và dự đoán trong tương lai, làm cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai và các đối tượng khác sử dụng Báo cáo tài chính.

Nhìn vào các yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất thì thấy tương đối ngắn. Tuy nhiên để lập và trình bày được báo cáo tài chính như thế thì cần tới cả một quá trình của một tập thể kế toán có chuyên môn cao. Bạn đã từng lập báo cáo tài chính hợp nhất bao giờ chưa. Lập rồi các bạn sẽ thấy nó khó đến mức độ nào

Chúng tôi đã gởi đến các bạn yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất. Các bạn có thêm thắc mắc về bài học yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất hãy để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất