Giỏ hàng

Yêu cầu đối với công tác kế toán

Tiếp theo đây là bài giảng: “Yêu cầu đối với công tác kế toán”. Nghe đến tựa bài là thấy quan trọng đúng không các chiến binh. Bắt đầu nhé!

Yêu cầu đối với công tác kế toán

Để phát huy đầy đủ chức năng, vai trò và nhiệm vụ nói trên, kế toán phải đảm bảo các yêu cầu sau :
1. Trung thực
Các thông tin và số liệu kế toán phải đợc ghi chép và báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Khách quan
Các thông tin và số liệu kế toán phải đợc ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo.
3. Đầy đủ
Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải đợc ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót.
4. Kịp thời
Các thông tin và số liệu kế toán phải đợc ghi chép và báo cáo kịp thời, đúng hoặc trớc thời hạn quy định, không đợc chậm trễ.
5. Dễ hiểu
Các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu đối với ngời sử dụng. Ngời sử dụng ở đây đợc hiểu là ngời có hiểu biết về kinh doanh, về kinh tế, tài chính, kế toán ở mức trung bình. Thông tin về những vấn đề phức tạp trong báo cáo tài chính phải được giải trình trong phần thuyết minh.
6. Có thể so sánh
Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp chỉ có thể so sánh đợc khi tính toán và trình bày nhất quán. Trờng hợp không nhất quán thì phải giải trình trong phần thuyết minh để ngời sử dụng báo cáo tài chính có thể so sánh thông tin giữa các kỳ kế toán, giữa các doanh nghiệp hoặc giữa thông tin thực hiện với thông tin dự toán, kế hoạch.

Chúc bạn có những thời gian với YTHO thật vui vẻ. Bất kì câu hỏi nào, dù không có trong bài giảng của chúng tôi, bạn hãy cứ comment, chúng tôi sẽ trả lời và nghiên cứu cùng bạn