Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tờ khai số 02-GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tờ khai số 02-GTGT được chia sẻ bởi YTHO

Khi kê khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư trước hết các bạn cần hoàn thành phụ lục bảng kê chứng từ hàng hóa mua vào phụ lục 01 2 GTGT. Sau đó các bạn tiến hành điền vào tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu số 02-GTGT như sau:

Dòng chỉ tiêu 1 “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang”

Số thuế GTGT chưa được hoàn của kỳ tính thuế trước (chỉ tiêu [32]) được ghi vào chỉ tiêu [21] của Tờ khai thuế GTGT kỳ này.

Chỉ tiêu [21a]  “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao từ chủ dự án đầu tư”

Trường hợp trong kỳ có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao từ chủ dự án đầu tư thì kê khai vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [22] Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT): NSD nhập dạng số, có thể nhập giá trị âm

Chỉ tiêu [23] Thuế GTGT: NSD nhập dạng số, có thể nhập giá trị âm

Các chỉ tiêu [24], [25], [26] và [27]: Nhập số liệu điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị, thuế GTGT của HHDV mua vào dành cho dự án đầu tư của các kỳ tính thuế trước. Trường hợp này có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

Lưu ý: Các trường hợp hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào quá 06 tháng kể từ khi phát sinh không được điều chỉnh vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng” [24], [25].

Chỉ tiêu [28]  “Tổng số thuế GTGT đầu vào của HHDV mua vào” được xác định theo công thức:

[28] = [23] + [25] – [27]

Chỉ tiêu [28a] “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tình thuế”

Các trường hợp kê khai riêng cho dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bù trừ với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Chỉ tiêu [28a] được nhập và đưa lên chỉ tiêu [40b] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này cần được so sánh, đối chiếu với chỉ tiêu [40a] của Tờ khai 01/GTGT và chỉ tiêu [28] của Tờ khai 02/GTGT.

+ Trường hợp số liệu ghi ở chỉ tiêu [28] của Tờ khai 02/GTGT lớn hơn chỉ tiêu [40a] của Tờ khai 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [40a].

+ Trường hợp số liệu ghi ở chỉ tiêu [28] của Tờ khai 02/GTGT nhỏ hơn chỉ tiêu [40a] của Tờ khai 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [28].

Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Chỉ tiêu [29] “Thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư” được xác định bằng công thức:

[29] = [21] + [21a] + [28] – [28a]

Chỉ tiêu [30] “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”: [30]<= [29]-[30a]

Chỉ tiêu [30a] “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định đã đề nghị hoàn”

Trường hợp trong kỳ tính thuế, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định, người nộp thuế đã đề nghị hoàn theo mẫu số 01/ĐNHT được ghi vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [31] “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ”

Chỉ tiêu [32] “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển sang kỳ sau” được xác định bằng công thức:

[32] = [29] – [30a] – [30] – [31] )