Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu tờ khai GTGT mẫu số 04-GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu tờ khai GTGT mẫu số 04-GTGT được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Các bạn đã được nghiên cứu cách tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu ở bài viết trước của chúng tôi. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu tờ khai 04-GTGT. Việc kê khai thuế này các bạn căn cứ vào hóa đơn xuất cho các loại mặt hàng theo các mức thuế suất khác nhau.

Công tác kê khai cụ thể như sau:

Trước tiên các bạn căn cứ vào mức thuế suất ở các mặt hàng được xuất trên các hóa đơn bán ra kê khai vào phụ lục bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra.

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu tờ khai GTGT mẫu số 04-GTGT

Tham khảo cách điền các chỉ tiêu trên phụ lục bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra của tờ khai 04/GTGT

Sau đó các con số trên phụ lục sẽ nhảy vào bên tờ khai

Các chỉ tiêu cụ thể trên tờ khai như sau:

 • Chỉ tiêu [21]  ghi tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT (không phân biệt nhóm ngành kinh doanh).

          Cột (4) “Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế” và Cột (5) “Tỷ lệ GTGT”  được chi tiết theo từng nhóm ngành nghề thuộc danh mục nhóm ngành nghề.

 • Chỉ tiêu [22] ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa”.
 • Chỉ tiêu [23] “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa” được xác định bằng công thức:

[23] = [22] x 1%

 • Chỉ tiêu [24] ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu”.
 • Chỉ tiêu [25] “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu” được xác định bằng công thức:

[25] = [24] x 5%

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu tờ khai GTGT mẫu số 04-GTGT

 • Chỉ tiêu [26] ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu”.
 • Chỉ tiêu [27] “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu” được xác định bằng công thức:

[27] = [26] x 3%

 • Chỉ tiêu [28] ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành kinh doanh khác, không thuộc các nhóm ngành đã nêu trên.
 • Chỉ tiêu [29] “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Hoạt động kinh doanh khác” được xác định bằng công thức:

[29] = [28] x 2%

 • Chỉ tiêu [30] Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế được xác định bằng công thức:

[30]=[22]+[24]+[26]+[28]

 • Chỉ tiêu [31] Thuế GTGT phải nộp được xác định bằng công thức:

[31]=[23]+[25]+[27]+[29]

 • Chỉ tiêu [32] “Tổng doanh thu” phản ánh doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%, không chịu thuế và doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế trong kỳ,  được xác định bằng công thức:

[32] = [21] + [30]

 • Chỉ tiêu [33] “Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp” phản ánh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ, bằng chỉ tiêu [31].