Giỏ hàng

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02-KK-XS

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02-KK-XS như sau:

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02-KK-XS

 [01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế.

[02] Lần đầu: Nếu khai quyết toán thuế lần đầu thì đánh dấu (x) vào ô vuông.

[03] Bổ sung lần thứ: Nếu khai sau lần đầu thì được xác định là khai bổ sung và đánh số lần khai bổ sung vào ô vuông.

[04] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Công ty xổ số kiến thiết theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

[05] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Công ty xổ số kiến thiết theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[06], [07], [08]: Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ trụ sở của Công ty xổ số kiến thiết theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) đã đăng ký với cơ quan thuế.

[09], [10], [11]: Ghi rõ ràng, đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Công ty xổ số kiến thiết (nếu không có thì bỏ trống).

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp Công ty xổ số kiến thiết uỷ quyền khai quyết toán thuế cho Đại lý thuế thì phải ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Đại lý thuế theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý thuế.

[13] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[14], [15], [16]: Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ trụ sở của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) đã đăng ký với cơ quan thuế.

[17], [18], [19] Ghi rõ ràng, đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế (nếu không có thì bỏ trống).

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ số, ngày của Hợp đồng đại lý thuế giữa Cơ sở giao đại lý xổ số ký với Đại lý thuế (hợp đồng đang thực hiện).

[21] Tổng số đại  lý xổ số trong kỳ:  Chỉ tiêu này bằng tổng số dòng tại chỉ tiêu [06] Phụ lục 02-1/BK-XS.

[22] Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ: Chỉ tiêu này bằng chỉ tiêu [13] Phụ lục 02-1 /BK-XS.

[23] Tổng số đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ: Chỉ tiêu này bằng tổng số dòng tại chỉ tiêu [12] Phụ lục 02-1/BK-XS > 0.

Hướng dẫn khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02-KK-XS

[24] Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ: Chỉ tiêu này bằng tổng các dòng tại chỉ tiêu [9] Phụ lục 02-1/BK-XS ứng với chỉ tiêu [12] >0.

[25] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu này bằng chỉ tiêu [16] Phụ lục 02-1/BK-XS.