Giỏ hàng

Thời hạn nộp thuế môn bài mới nhất

Thời hạn nộp thuế môn bài mới nhất là quy định thời gian nộp hồ sơ khai lệ phí thuế môn bài mới nhất bắt buộc theo nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Thời hạn nộp thuế môn bài mới nhất theo nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Phân biệt 2 trường hợp này như thế nào?

Trường hợp a là trường hợp ngày hoạt động = ngày được cấp giấy phép kinh doanh

Trường hợp b là trường hợp ngày hoạt động # ngày được cấp giấy phép kinh doanh

Ngày hoạt động là ngày gì? Ngày hoạt động là ngày được ghi trong hồ sơ đăng ký kinh doanh lúc thành lập doanh nghiệp.

Ngày được cấp giấy phép kinh doanh là ngày nằm trên giấy phép kinh doanh. Các bạn có thể tham khảo thêm ở bài viết: Phân biệt ngày doanh nghiệp hoạt động và ngày được cấp giấy phép kinh doanh
 

Theo điều 26 thông tư 156/TT-BTC: “Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.”