Giỏ hàng

Các văn bản pháp luật về thuế kế toán có hiệu lực hiện hành

Các văn bản pháp luật về thuế kế toán có hiệu lực hiện hành

Các văn bản pháp luật về thuế kế toán có hiệu lực hiện hành được kế toán YTHO cập nhật thường xuyên cung cấp cho các bạn như sau:

 

VĂN BẢN KẾ TOÁN THUẾ

Thời gian hết hiệu lực
Tên văn bảnThời gian ban hànhThời gian có hiệu lực

Nội dung

  Chế độ kế toán

TT 200/201422/12/201401/01/2015Thay thế QĐ 15/2006, về chế độ kế toán doanh nghiệp 
QĐ 48/200614/09/2006Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báoVề việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sắp hết hiệu lực vào ngày 01/01/2017)01/01/2017
TT 138/20114/10/201101/01/2012Sửa đổi bổ sung chế độ kế toán DN nhỏ và vừa 
Thông tư 133/2016/TT-BTC26/08/201601/01/2017Ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Tỷ giá hối đoái sửa đổi thông tư 200/TT-BTC

TT 53/2016 

 

21/03/2016

 

01/01/2016Ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp 

Quy định về TSCĐ

TT 45/2013/TT-BTC25/4/201310/06/2013Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ 
TT 147/2016/TT-BTC13/10/201628/11/2016Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC 
TT 28/2017/TT-BTC12/04/201726/05/2017Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC về trích khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp 

Quy định về trích lập dự phòng

TT 228/200907/12/2009Sau 45 ngày kể từ ngày kýHướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng  giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp 
TT 89/201328 tháng 06 năm 201326/7/2013Sửa đổi, bổ sung TT 228/2009 

Luật kế toán

Luật kế toán 88/2015/QH1320/11/201501/01/2017Luật kế toán 2015 
Nghị định 174/2016/NĐ-CP30/12/201601/01/2017Hướng dẫn luật kế toán 2015 

Luật quản lý thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC28/06/201612/08/2016Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế 
TT 156/201306/11/201320/12/2013Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 

 

 
TT 93/2017/TT-BTC19/09/201705/11/2017Bỏ quy định nộp mẫu 06-GTGT 
Thông tư 06/2017/TT-BTC20/01/201705/03/2017Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 1 điều 34a thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC) do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 
Quy định về thời gian bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán thuế

Thông tư 155/2013/TT-BTC

06/11/201301/01/2014Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính 

Thuế GTGT

TT 219/201331/12/201301/01/2014Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

 

 

 
TT193/2015/TT-BTC24/11/201510/01/2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Thuế TNDN

Thông tư 78/201418/06/201402/08/2014Hướng dẫn nghị định NĐ218/2013 
Thông Tư 96/201522/06/201506/08/2015Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số    151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

 

 

 

Thuế TNCN

Thông Tư 111/201315/8/201301/10/2013Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 
Thông Tư 92/201515/6/201530/07/2015Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 

Quy định Hóa đơn

Thông Tư 39/201431/3/201401/6/2014Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010 ngày 14/5/2010 và nghị định 04/2014 ngày 17/1/2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 
Thông tư 37/2017/TT-BTC27/04/201712/06/2017Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31/3/2014 của bộ tài chính, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015 của bộ tài chính 
     

Thuế nhà thầu

Thông tư 103/201406/08/201401/10/2014Thuế nhà thầu 

Thuế môn bài

     
Thông tư 42/200307/05/200301/04/2003Sửa đổi thông tư 92/2002 về thuế môn bài 
Nghị định 139/2016/NĐ-CP04/10/201601/01/2017Quy định về lệ phí môn bài 
 Thông tư 302/2016/TT-BTC 15/11/2016 01/01/2017 Hướng dẫn về lệ phí môn bài 

Thông tư hướng dẫn về xử phạt

Thông Tư 10/201417 /01/201402/3/2014Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 
Nghị định 4926/05/20161/8/2016Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/nđ-cp ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 
Nghị định 129/2013/NĐ-CP16/10/201315/12/2013Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 
Thông tư 166/2013/TT-BTC15/11/201301/01/2014Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế 
Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC21/10/201621/10/2016Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

Thông tư sửa đổi mang tính chất sửa đổi nhiều thông tư

Thông Tư 26/201527/2/201515/11/2014Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
Thông tư 119/201425/8/201401/9/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC Thông tư số 219/2013/TT-BTC,Thông tư số 08/2013/TT-BTC, Thông tư số 85/2011/TT-BTC,Thông tư số 39/2014/TT-BTC, và Thông tư số 78/2014/TT-BTC. 
TT 151/201410/10/201415/11/2014Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 

 

 
Thông tư 173/2016/TT-BTC28/10/201615/12/2016Sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC) do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 
Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC21/10/201621/10/2016Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

Bảo hiểm xã hội

Luật số 58/2014/QH1320/11/201401/01/2016Luật bảo hiểm xã hội 2014 
Nghị Định 115/2015/NĐ –CP11/11/201501/01/2016Hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội 2014 
Thông tư 59/2017/TT-BLĐTBXH29/12/201515/02/2016Hướng dẫn nghị định 115/2015/NĐ-CP 
Nghị định 44/2017/NĐ-CP14/04/201701/06/2017Điều chỉnh giảm tỷ lệ đóng BHTN 
Nghị định 47/2017/NĐ-CP24/04/201701/07/2017Mức lương cơ sở 
Nghị định 141/2017/NĐ-CP07/12/201725/01/2018Điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 

Văn bản liên quan đến lao động

Nghị Định 191/2013 21/11/201310/01/2014Quy định chi tiết về tài chính công đoàn 
     
Nghị định 153/201614/11/201601/01/2017Mức lương tôi thiểu vùng từ năm 2017 
Luật số 38/2013/QH1316/11/201301/01/2015Luật việc làm 
Luật lao động 201218/06/201201/05/2013Quy định về luật lao động 
Nghị Định 49/2013/NĐ-CP14/05/2013 01/07/2013Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương 
Nghị Định 95/2013/NĐ-CP22/08/201310/10/2013Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
Nghị Định 88/2015/NĐ-CP07/10/201525/11/2015Sửa đổi bổ sung nghị định 95/2013/NĐ-CP 
Nghị Định 50/2016/NĐ-CP01/06/201615/07/2016Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 
 Văn bản liên quan đến luật việc làm (lao động)
Luật việc làm 2013  16/11/201301/01/2015 Quy định về việc làm 
 Nghị định 28/2015/NĐ-CP 12/03/201501/05/2015 Hướng dẫn luật việc làm 2013 
Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH31/07/201515/09/2015.

 

Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 
Văn bản liên quan về đất đai
Nghị định 01/2017/NĐ-CP 06/01/201703/03/2017Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đất đai 
Nghị định 135/2016/NĐ-CP 09/09/201615/11/2016Sửa đổi nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
Thông tư 332/2016/TT-BTC26/12/201610/02/2017Sửa đổi thông tư 76/2014/TT-BTC của bộ tài chính hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất 
Văn bản liên quan về tài nguyên, môi trường
Nghị định 164/2016/NĐ-CP24/12/201601/01/2017Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 
Nghị định 154/2016/NĐ-CP 16/11/201601/01/2017Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
Thông tư 174/2016/TT-BTC28/10/201612/12/2016Sửa đổi điểm a khoản 4 điều 6 thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 
văn bản liên quan về lệ phí trước bạ
Nghị định 140/2016/NĐ-CP10/10/201601/01/2017Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ 
Thông tư 301/2016/TT-BTC 15/11/201601/01/2017Hướng dẫn về lệ phí trước bạ do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 
Thông tư 304/2016/TT-BTC15/11/201601/01/2017Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 
văn bản liên quan đến phí và lệ phí khác
Nghị định 120/2016/NĐ-CP23/08/201601/01/2017Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật phí và lệ phí 
Thông tư 303/2016/TT-BTC15/11/201601/01/2017Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 
Thông tư 215/2016/TT-BTC 10/11/201601/01/2017Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 
Đại lý thuế
Thông tư 117/2012/TT-BTC19/07/20121/10/2012Hướng dẫn về hành nghề làm thủ tục về thuế 
Thông tư 51/2017/TT-BTC