Giỏ hàng

NẾU PHÁT HIỆN SAI SÓT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRONG TRƯỜNG HỢP SAU THÌ ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH PHẢI XỬ LÍ NHƯ THẾ NÀO?

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SAI SÓT THEO THÔNG TƯ 78

Trong quá trình xuất hóa đơn cho khách hàng, người bán có thể gặp một số trường hợp sai sót về hóa đơn. Do đó, bài viết này sẽ giải quyết giúp doanh nghiệp một số trường hợp phổ biến về hóa đơn điện tử, quý doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết của chúng tôi.
          Tại Điều 1 Quyết định 206/QĐ-BTC được có hiệu lực từ ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định như sau:
Điều 1: Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh daonh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). Thời gian thực hiện từ tháng 4/2022
Như vậy, hiện tại toàn bộ 63 tỉnh thành sẽ áp dụng hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

1. Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC như sau:

Căn cứ vào điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót cụ thể như sau:
"1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thues theo Mẫu số 04/SS-HDDT Phụ Lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực heiejn hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện sai sót thì xử lý như sau:
a) Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HDDT Phụ Lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.
b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử điều hcirnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ "Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số ... ký hiệu ... số ... ngày ... tháng  ... năm".
b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ " Thay thế cho hóa đơn Mẫu số ... ký hiệu ...  số ... ngày ... tháng ... năm"
Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó ngườ bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
c) Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điện chỉnh mà không cần có thông tin "Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số ... ký hiệu ... ngày ... tháng ... năm". Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hòa, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.
3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục 1B ban hành kèm theo nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.
Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục 1B, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HDDT tại Phụ lục 1A ban hành kèm theo nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục 1B mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục 1B. Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục 1B mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.
4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS Phụ lục 1B ban hành kèm theo Nghị định này. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng những vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu".

2. Những trường hợp phát hiện xảy ra sai sót khi sử dụng hóa đơn điện tử:

2.1. Nếu phát hiện sai sót hóa đơn điện tử trong trường hợp sau thì đơn vị phát hành phải xử lí như thế nào?

A/. Nếu hóa đơn điện tử xuất sai nhưng đã được Cơ quan thuế cấp mã nhưng chưa gửi cho người mua.

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo đến Cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HDDT Phụ Lục IA gửi cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã được lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
Bước 2: Lập hóa đơn mới và ký gửi để được được cơ quan thuế cấp mã
Bước 3: Gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.

B/. Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua nhưng phát hiện sai tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác không sai sót.

Bước 1: Người bán thông báo cho người mua về hóa đơn sai sót
Bước 2Người bán thực hiện thông báo đến Cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HDDT Phụ Lục IA gửi cơ quan thuế về việc hóa đơn sai sót lên cơ quan thuế

C/. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của cơ quan thuế mà phát hiện sai mã số thuế, sai số tiền, sai thuế suất, sai tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách chất lượng.

Người nộp thuế có thể lựa chọn một trong 2 cách sau:
Cách 1: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.
Hóa đơn điều chỉnh phải có dòng chữ: "Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số ... ký hiệu ... số ... ngày ... tháng  ... năm".
Cách 2Người bán lập hóa đơn thay thế cho cho hóa đơn có sai sót.
Hóa đơn thay thay phải có dòng chữ: "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số ... ký hiệu ...  số ... ngày ... tháng ... năm"
Thời gian cơ quan thuế xử lý: Thời hạn trong 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ trả kết quả xử lý hóa đơn về mail của người nộp thuế theo Mẫu số 01/TB-HĐSS phụ lục 1B ban hành kèm theo thông tư 123/2020/NĐ-CP.

3. Những câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử:

CÔNG TY TNHH YTHO

Văn phòng làm việc: 22/2/9 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0911 86 67 68 (Mr. Thịnh) - 0901 34 01 98 (Ms. Uyên)

E-malil: Ketoanytho@gmail.com

Fanpage: Kế Toán YTHO